ترانسفورماتورهای یکسوساز

 

يكسوسازها مبدل هايي هستند كه با استفاده از نيمه هادي ولتاژ تغذيه AC را به ولتاژ  DC تبديل مي كنند. ترانسفورماتورهاي يكسوساز به عنوان منبع تغذيه مناسب براي مدارهاي يكسو ساز مهمترين عنصر يكسوسازها مي باشند كه بايستي متناسب با شرايط مدار طراحي و ملاحظات خاص مربوط به اينگونه مبدل¬ها، در طراحي ترانسفورماتور به دقت لحاظ شود.اين مبدل ها غالبا در صنايع نفت و گاز، الكتروليز و كارخانه هاي توليد فلزاتي از قبيل آلومينيوم، روي، مس و ... كاربرد دارند.

برنا الكترونيك  توانايي دارد تا انواع ترانسفورماتورهاي يكسو ساز مورد استفاده در يكسوسازهاي 3 ،6 و 9 فاز، 12، 6 پالسي يا هر تركيب پيچيده ديگري را توليد نمايد.

ملاحظات خاص اين نوع ترانسفورماتورها عبارتند از:

     1.  طراحي براي عملكرد با چرخه وظيفه نزديك  100%.

     2.  طراحي بهينه براي حداقل كردن فضا.

     3.  طراحي بهينه جهت حداقل كردن هارمونيك هاي جريان.

     4.  طراحي بهينه جهت حداقل كردن اندوكتانس نشت جهت كاهش افت ولتاژ كموتاسيون در مبدل.

     5.  كنترل كيفيت در تمامي مراحل از طراحي تا ساخت و تست.