آزمون های ترانسفورماتور

آزمايشگاه تخصصي كنترل كيفيت در برناالكترونيك ترانسفورماتور های تولید شده را براساس استاندار به شرح زير مورد آزمون قرار می دهد.

 

تست هاي روتين ( مطابق با استاندارد IEC 60076)

     •  اندازه گيري مقاومت سيم پيچ

     •  اندازه گيري نسبت ولتاژ و بررسي جابجايي فاز

     •  اندازه گيري نسبت اتصال كوتاه و تلفات بار

     •  اندازه گيري جريان و تلفات بي بار

 

 

 

تست هاي نوعي ( مطابق با استاندارد IEC 60076)

     •  آزمون افزايش دما

     •  آزمون هاي نوعي عايقي